Algemene Voorwaarden ELMO.STORE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met
ELMO.STORE enerzijds en bedrijfsmatige relaties anderzijds.
Artikel 1. Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt ELMO.STORE hierna verder genoemd ‘ELMO ’
2. ELMO wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van haar
opdrachtgevers uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van ELMO zijn vrijblijvend. Indien er geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar
is.
2. ELMO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en/of exclusief eventuele
andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen, verzend- en administratiekosten. Het één en ander tenzij anders
aangegeven.
Artikel 3. Termijnen, risico-overgang, wijziging overeenkomst
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
2. ELMO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
3. Levering geschiedt af bedrijf van ELMO tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is
verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien
de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, dan is ELMO gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en
risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ELMO
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
ELMO bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van ELMO op en is voor de opdrachtgever geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ELMO een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4. Prijswijziging
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag wijzigen. ELMO zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging
van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien ELMO met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is ELMO niettemin te allen
tijde gerechtigd tot verhoging deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om
de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is
uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd
de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ELMO
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk is
overeengekomen uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ELMO rustende verplichting
ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst en/of drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. ELMO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ELMO
kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
2. Voorts is ELMO bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van ELMO kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ELMO op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien ELMO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is dient deze tot vergoeding van de
schade welke ELMO als gevolg hiervan leidt, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan, over te gaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste

van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ELMO vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van ELMO op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
7. Indien opdrachtgever een order plaatst voor specifieke zaken waaronder, doch niet uitsluitend,
op maat gemaakte zaken, zaken in een door opdrachtgever verzochte kleur dan wel onderdelen die
niet speciaal door ELMO besteld dienen te worden, kunnen door opdrachtgever niet worden
geannuleerd zonder daarvoor aan ELMO een volledige vergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 6. Overmacht
1. ELMO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende al dan niet voorzienbare oorzaken
waarop ELMO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ELMO niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ELMO of van derden daaronder begrepen. ELMO
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ELMO zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Voor zover ELMO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ELMO gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Orders via de website dienen direct bij bestelling te worden betaald. Betalingen geschieden dan
via het online betaalsysteem (Ideal). Ook bij leveringen af bedrijf dient betaling vooraf plaats te
vinden. Eerst na ontvangst van betaling wordt er door ELMO uitvoering gegeven aan de order.
2. Orders ten aanzien van specifieke zaken, waaronder speciaal op maat of kleur bestelde zaken,
dienen, ook indien deze telefonisch bij ELMO worden geplaatst vooraf te worden voldaan tenzij
anders overeengekomen. Of dat de order specifieke zaken betreffen wordt bij uitsluiting van ieder
ander, beoordeeld door ELMO .
3. Indien ELMO , anders dan in de gevallen als genoemd in de voorgaande leden van dit artikel, haar
leveringen factureert dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
4. Indien de opdrachtgever met een tijdige betaling in gebreke blijft is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke

rente vanaf de dag dat de betaling door ELMO ontvangen had moeten zijn tot aan het moment van
volledige voldoening.
5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ELMO
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten evenmin de betalingsverplichting
niet op.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in, maar ook buiten
rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederland gebruikelijk is volgens het Rapport Voorwerk II. Indien ELMO
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst ELMO geleverde blijft eigendom van ELMO totdat de
opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ELMO gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen.
2. Het door ELMO geleverde mag derhalve niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens ELMO heeft
voldaan. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van ELMO veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan
is de opdrachtgever verplicht om ELMO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek aan ELMO ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van schadepenningen is ELMO gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de
opdrachtgever zich er jegens ELMO bij voorbaat toe om medewerking te verlenen aan al hetgeen dat
in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
5. Voor het geval ELMO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ELMO en door
ELMO aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ELMO zich
bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 9. Garantie
1. ELMO garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan in Nederland op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Deze
garantie is enkel van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij
gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is
voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dit laatste is
voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. De in voornoemd lid genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door ELMO verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd

dan geldt de garantietermijn van de betreffende producent, tenzij door ELMO anders wordt
vermeldt. Dit kan langer of korter zijn dan de door ELMO verstrekte garantie van 12 maanden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek aan geleverde zaken is ontstaan
door opdrachtgever of derden als gevolg van of voortvloeit uit:
– onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
– onjuiste opslag of onderhoud;
– aangebrachte wijzigingen dan wel onjuiste aansluitingen en ver- of bewerkingen op een andere dan
de voorgeschreven wijze (onder andere maar niet uitsluitend met betrekking tot stickers/
plakmaterialen).
ELMO accepteert in voornoemde gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
4. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
het gevolg is van omstandigheden waar ELMO geen invloed op kan uitoefenen waardoor aan ELMO
een beroep op overmacht toekomt.
5. Op elektronische onderdelen verleend ELMO géén garanties. Het gaat hier onder andere, doch
niet uitsluitend, om geleverde relais en weerstanden.
Artikel 10. Reclame
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken door
ELMO ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd te (doen) onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering
schriftelijk aan ELMO te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in
ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ELMO te worden gemeld.
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
ELMO in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient ELMO in de gelegenheid te stellen
een klacht te (doen) onderzoeken
2. Indien er door opdrachtgever tijdig is gereclameerd én vaststaat dat een zaak gebrekkig is zal
ELMO de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst dan wel, indien
retournering onmogelijk is, na schriftelijke kennisneming van het gebrek, ter keuze van ELMO
vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek dan wel een vervangende vergoeding aan de
opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging/ vervangende vergoeding is de opdrachtgever
gehouden om de gebrekkige zaak aan ELMO te retourneren, tenzij anders met ELMO
overeengekomen. Indien ELMO niet eerst zelf in de gelegenheid wordt gesteld alsnog op correcte
wijze te presteren accepteert ELMO geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van door
opdrachtgever gemaakte kosten.
3. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de overige betalingsverplichting niet op. De
opdrachtgever blijft in geval van tijdige reclamatie gehouden tot afname en betaling van bij ELMO
bestelde zaken en eventueel andere aan ELMO verstrekte opdrachten.
4. Indien opdrachtgever niet tijdig reclameert, dan komt aan opdrachtgever geen recht meer toe op
herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is komen de daardoor voor ELMO ontstane
kosten (zoals bijvoorbeeld onderzoekskosten) integraal voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Gebeurtenissen die aanleiding geven tot aansprakelijkheid dienen aan ELMO te worden gemeld
terstond nadat zij zich voordoen of ter kennis zijn gekomen of redelijkerwijs hadden kunnen komen
van de benadeelde partij. Garantieaanspraken verjaren alsdan na 12 maanden.

2. ELMO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Niet op schrift gestelde mededelingen en uitspraken kunnen nimmer tot aansprakelijkheid
leiden.
Artikel 12. Toepasselijk recht en expliciete forumkeuze
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ELMO partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. In geschillen waarbij aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering is
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft, is
de rechter in het arrondissement Haarlem bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij bepalingen van dwingend recht tot een andere bevoegde rechter leiden.
3. Niettemin heeft ELMO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
* Afbeeldingen en (product) informatie op onze website en in onze folders, kunnen op het moment van uw websitebezoek, afwijken of verouderd zijn. Wij doen er alles aan om onze website actueel te houden doch zijn onze gegevens voorbehouden. Niets van deze website mag gekopieerd of verspreid worden voor handelsdoeleinden of wederverkoop, zonder onze toestemming.

Open een chat ...
💬 chat met Elmo
Hartelijk welkom bij Elmo.Store.
Open hieronder een chat en laat ons u helpen !